Jaarverslag: Gun kinderen de effectiviteit van persoonlijk onderwijs

De SvPO is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om kinderen algemeen toegang te geven tot persoonlijk voorgezet onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs waar de docenten ruim voldoende tijd hebben om iedere leerling de aandacht en uitleg te geven die nodig is.

Om die aandacht te kunnen geven moeten de klassen niet al te groot zijn (circa 16 leerlingen) en moeten docenten over ruim voldoende onderwijstijd beschikken (circa 20% boven de gangbare norm). Bovendien moeten docenten lesmethoden hebben die adaptief genoeg zijn om met verschillen tussen leerlingen rekening te houden.

De SvPO helpt hierbij door:

De SvPO is er uitsluitend voor het algemeen toegankelijke en door de overheid bekostigde onderwijs. Particuliere onderwijsinstellingen kunnen wel gebruik maken van de lesmethoden die de SvPO voor algemeen gebruik laat ontwikkelen en ter beschikking stellen. Particuliere instellingen kunnen echter geen aanspraak maken op specifieke ondersteuning zoals bijdragen voor extra docenten.

Programma uitgevoerd in 2021

Hieronder volgt een beschrijving van de programma's die we in 2021 hebben kunnen uitvoeren.

1. Campagne 'Kies voor onderwijs'. De 'Kies voor onderwijs' campagne is voortgezet. Het gaat om een advertentie-campagne waarmee ouders en docenten geïnformeerd worden over persoonlijk onderwijs. De campagne is beperkter in omvang dan het vorige jaar, maar had niettemin een flink gegroeid bereik van 9.873 reacties (was 6.978 in 2020).

2. Onderhoud ict naar externe partij. In 2021 is een begin gemaakt met de overdracht van het onderhoud van de ict rond lesmiddelen aan een nieuwe partij. Tegelijk met de overdracht worden er nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De bijdragen die de Stichting in het verleden heeft gedaan zijn doorbelast aan de scholen.

3. Directe bijdragen aan scholen. Directe bijdrage aan scholen voor persoonlijk onderwijs. Er zijn in 2021 directe bijdragen gedaan aan scholen voor persoonlijk onderwijs ter dekking van exploitatielasten.

4. Extra docenten voor persoonlijk onderwijs. Extra docenten voor persoonlijk onderwijs en examentrainingen. Er zijn in 2021 docenten op tijdelijke basis ingehuurd om onderwijs en om examentrainingen te geven op de acht scholen voor persoonlijk onderwijs.

5. Hosting. Hostingfaciliteit voor technische services scholen. De ingekochte hostingfaciliteiten voor scholen zijn uitgebreid voor nieuwe voorzieningen en functies. Er waren voor alle voorzieningen in 2021 in totaal 2.629 (was 2.514 in 2020) unieke gebruikers (leerlingen) van de systemen voor opgaven en oefeningen. De portalen die online ter beschikking zijn gesteld hadden in 2021 een aantal van 22.334 unieke gebruikers (ouders, leerlingen, docenten) (was 19.504).

6. Organisatie taalreizen. De Stichting voert de organisatie uit van bijzondere taalreizen voor leerlingen om hen tegen zo laag mogelijke kosten met een andere taal en cultuur te laten kennismaken.

Er is in 2021 ook een zoektocht gestart naar een campus voor taalreizen in Engeland en in Frankrijk. Doel is om ervoor te zorgen dat aan leerlingen zo goedkoop mogelijk taalreizen aangeboden kunnen worden. De campus moet zorgen voor een intensievere beleving van taal en cultuur doordat activiteiten op de campus georganiseerd kunnen worden samen met de lokale gemeenschap. Het levert meer een onderdompeling op dan met een taalschool en verblijf bij gastgezin mogelijk is.

7. Overname kerkgebouw in Deventer voor school. Van de Stichting Frederikssoon is de grond van de kerk en de pastorie in Deventer overgenomen die in erfpacht wordt gegeven aan de school voor persoonlijk onderwijs aldaar.

8. Overname gebouw in Hoorn. De aankoop van de grond van het zogeheten Missiehuis in Hoorn is afgerond. De grond is in erfpacht uitgegeven aan de school voor persoonlijk onderwijs in Hoorn.

Financiële verantwoording

Op deze pagina presenteren we het programma dat is uitgevoerd met de ter beschikking gestelde middelen.

De bestedingen zijn bedoeld om persoonlijk onderwijs verder te stimuleren door daarvoor leermiddelen te laten ontwikkelen en gratis ter beschikking te stellen. Ook wordt geholpen bij initiatieven om nieuwe scholen voor persoonlijk onderwijs op te richten of bestaande scholen te helpen het onderwijs om te vormen.

De start van een nieuwe school brengt hoge kosten met zich mee. Sommige daarvan worden niet door een startbekostiging van de Minister gedekt. Dat geldt in het bijzonder voor de huisvesting in gemeenten die aan 'doordecentralisatie' doen (de school moet dan zelf voor huisvesting zorgen). De SvPO wil daaraan bijdragen om deze scholen toch in staat te stellen van start te gaan.

Nieuwe scholen hebben in overleg met de gemeente wettelijk 5 jaar de tijd om een geschikte locatie te vinden. Daardoor kan de SvPO niet precies bepalen op welk moment ze haar bijdragen kan geven. Als gevolg daarvan kan er soms enige vermogensopbouw ontstaan. In 2017 is er voor het eerst een uitgave gedaan voor huisvesting van een school. Dat betrof de aankoop van een stuk grond. Na toestemming van de gemeente heeft de school daar een nieuw gebouw op gerealiseerd op basis van een blauwdruk van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. De grond is in erfpacht gegeven aan de school.

Op dezelfde wijze is in 2020 grond aangekocht in Geldermalsen en in erfpacht afgegeven aan de school. De school heeft er een identiek gebouw als dat in Friesland op gerealiseerd.

In 2021 is zowel een voormalige missieschool in Hoorn als een kerk met pastorie in Deventer verworven. Beide gebouwen zijn in erfpacht gegeven van de scholen in deze plaatsen. De scholen hebben de gebouwen laten renoveren en verbouwen.

Jaarstukken

Jaarverslag 2021

Balans, baten en lasten 2021

Standaard formulier publicatie anbi instelling

Beleidsplan 2016-2024

In de eerste jaren van de SvPO was het beleid geconcentreerd op het faciliteren van onderwijskundig onderzoek en het ondersteunen van uitgaven van lesmethoden voor vakgebieden die in het onderwijs ondergeschoven zijn, zoals filosofie. Onder mee de vertaling van de lessenreeksen van Paul Cleghorn voor filosofie op de basisschool als opstap naar het vervolgonderwijs en de ontwikkeling van de methode 'Denken door Filosofie' voor de onderbouw van de middelbare school zijn daar voorbeelden van. Deze lesmethoden worden gratis ter beschikking gesteld aan scholen en worden nog altijd veel gebruikt.

De periode na 2010 namen de schenkingen die we kregen door de toenemende bekendheid van persoonlijk onderwijs telkens toe. Waren in 2011 de baten net geen 45.000 euro, in 2014 zijn ze toegenomen tot bijna 130.000 euro. Voorzichtigheidshalve baseren we ons bij de selectie van bestedingen niet op de middelen die we in het lopende jaar binnen krijgen, maar op de middelen die we in kas hebben. De baat moet voor de kost gaan, zouden we kunnen zeggen. Door de gestage stijging van de schenkingen resulteert dat in een telkens groeiend batig saldo. Dat is niet te beschouwen als eigen vermogen, maar als potentieel voor bestedingen die in de direct opvolgende jaren gedaan kunnen worden. Een batig saldo wordt dan ook niet belegd, maar eenvoudigweg aangehouden op rekening courant. Met enige vertraging op de toegenomen inkomsten waren we in staat om meer lesmethoden te laten ontwikkelen en ter beschikking te stellen. Ook hebben we aanvragen voor nieuwe scholen voor persoonlijk onderwijs kunnen ondersteunen.

De komende beleidsperiode beslaat de jaren 2016 t/m 2022. We verwachten dat de stijgende populariteit van en aandacht voor persoonlijk onderwijs zal leiden tot een toename van de ontvangen gelden. Dat stelt SvPO in staat om een aantal belangrijke doorbraken te bereiken. We willen deze periode het volgende bereiken:

Uiteraard hangt de mate waarin we dit kunnen realiseren af van de gelden die we zullen ontvangen.

Werving

De middelen van de stichting komen uit giften van ouders en van scholen waarvoor tegen een lage kostprijs werkzaamheden verricht worden.

De kantoor- en overheadkosten van de stichting zijn gering. Het bestuur ontvangt ten hoogste een vrijwilligersvergoeding.

Vermogensbeheer

Het komt voor dat er voor batige saldi niet direct een bestemming is, omdat zich de gelegenheid moet voordoen tot een zinvolle uitgave. Batige saldi worden alleen belegd in investeringen waarmee ook het doel van de stichting bereikt wordt, zoals in huisvesting voor scholen voor persoonlijk onderwijs. Voor het overige wordt er niet belegd en worden batige saldi aangehouden op de rekening courantrekening (van ING).

Vastgesteld op 21 november 2015

Geprolongeerde versie vastgesteld op 20 december 2020