Wetenschappelijk onderzoek

SvPO initieert én ondersteunt onderzoek naar kwesties die van belang zijn voor onderwijs en samenleving en voor de ontwikkeling van het schoolconcept.

  • In 2006 is er een onderzoek uitgevoerd naar de contextgevoeligheid van rationele keuzes. In 2009 is daarmee een methode ontwikkeld voor profiel- en studiekeuze. De methode is geïmplementeerd in het it-systeem voor voortgezet onderwijs.

  • In 2007 is een landelijk onderzoek uitgevoerd onder 735 leerlingen in het voortgezet onderwijs om determinanten voor het concept van persoonlijk onderwijs te testen. Het concept is naar aanleiding van de uitkomsten verbeterd.

  • In 2017 wordt een onderzoek naar het Fins onderwijsmodel uitgevoerd. De Finse PISA-scores zijn hoog, terwijl er minder lestijd is dan in Nederland. Het blijkt echter dat dit waarschijnlijk komt doordat de Finnen minder eindexamenvakken hebben, zo vat Misha van Denderen samen (de Volkskrant 5-12-2017).

  • In 2019 is een landelijk onderzoek uitgevoerd onder 1.450 examenkandidaten havo en vwo om succesfactoren voor centrale examens te achterhalen. Het onderzoek geeft inzicht in de effecten van lesmethoden, schoolorganisatie en leerstrategieën. Er is een panel samengesteld voor vervolgonderzoek.

  • SvPO geeft grond in erfpacht uit aan scholen. Daarover ontstond discussie met inspectie. De daar opgedane kennis leverde het inzicht op dat erfpacht een sleutelrol kan spelen in het lostrekken van de woningmarkt. Een artikel in economenblad ESB legt uit hoe precies.

  • De resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van tweetalig onderwijs verschijnen volgens planning in januari 2023.

  • Scholen verschillen in de mate van zelfstandigheid die zij van hun leerlingen verwachten. De resultaten van een onderzoek naar de effecten van de verlangde zelfstandigheid verschijnen volgens planning in februari 2023.

Markt onderzoek

Met de start van een nieuwe school of de introductie van een nieuw onderwijsprogramma is veel tijd gemoeid. Dan moet wel vooraf duidelijk zijn dat er behoefte aan is. SvPO kan daartoe marktonderzoek uitvoeren met een eigen instrument.

Voor de start van een nieuwe bekostigde school zijn voldoende handtekeningen nodig van ouders. SvPO kan helpen die te verzamelen.