Geschiedenis

2006 methode filosofie voor de basisschool

Uitgave lesmethode filosofie voor het primair onderwijs en introductie filosofielessen op basisscholen. Met de methode leren kinderen filosoferen aan de hand van verhalen en spelletjes.

J/M Ouders schreef er een reportage over.

J/M Ouders over filosofie op de basisschool

2007 ontwikkeling schoolconcept

Start ontwikkeling van het schoolconcept, de software en de lesmiddelen. Veel elementen van het concept volgen uit een onderzoek dat Bart Soels en Misha va Denderen uitvoeren onder 843 leerlingen in het voorgezet onderwijs (Radio Vlaardingen (18-2-2008).

Het onderzoek levert onder meer op dat er een sterk verband bestaat tussen onderwijstijd en de kansen voor leerlingen om een hoger niveau te bereiken. Ook blijken leerlingen vanwege tijdgebrek vaak met sport en hobby te stoppen als ze aan de middelbare school beginnen. In het schoolconcept wordt veel aandacht besteed aan de inzet van de onderwijstijd. Naast ruim voldoende onderwijstijd betekent dat een rooster zonder tussenuren of lesuitval, snipperdagen voor leerlingen en een vierdaagse schoolweek om de reistijd te beperken.

Om talent te benutten (Financieel Dagblad, 15-12-2007) faciliteert het concept in het bijzonder de mogelijkheid om op te stromen van mavo naar havo en van havo naar vwo. 

Eind van het jaar wordt de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs opgericht.

2008 goedkeuring eerste scholen

Aanvragen voor de eerste scholen voor persoonlijk onderwijs worden door het ministerie met een vergezochte reden afgewezen. Misha van Denderen maakt de Tweede Kamer hierop attent in een artikel in de Volkskrant.

Nieuwe scholen houden oude scherp, Volkskrant 11 september 2008.pdf

Als in een Kamerdebat blijkt hoe gekunsteld de afwijzingsgrond is, moet Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de aanvragen alsnog goedkeuren (Trouw, 3-10-2008).

Staatssecretaris Bijsterveldt

2009 eerste school in Kapelle

De gemeente Kapelle reageert positief op het initiatief voor een nieuwe school, maar wil dat de school zelf voor huisvesting zorgt. Omdat de school geen middelen heeft besluit Misha van Denderen zijn spaargeld in te zetten en zelf een gebouw te kopen om aan de school te verhuren. Het gebouw dat uiteindelijk gekocht wordt is het kantoor van de voormalige fruitveiling (Bevelandse Bode, 21-10-2009).

Interview Suzan Polet, Parool 6 oktober 2009.pdf

Misha van Denderen, Alexander Pechtold bij de opening van de eerste school in Kapelle

2010 veel aanmeldingen Kapelle / verkoop schoolgebouw voor financiering

Het aantal aanmeldingen voor de school in Kapelle blijkt veel groter dan de 80 plaatsen die beschikbaar zijn. Leerlingen moeten in volgorde van inschrijven aangenomen worden.

Vlak voor de start van de school lijkt het nog mis te gaan, als OCW een deel van de bekostiging terugvordert omdat de school een jaar te laat open zou zijn gegaan. Dat wordt opgelost door het gebouw door te verkopen en de boekwinst te gebruiken om de school te financieren.

Wethouder Kosten, Pechtold bij de opening van de school in Kapelle

2011 methode filosofie voor vo

Publicatie van 'Denken door filosofie', een methode voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

2011 inspectie positief over nieuwe school in Kapelle

De onderwijsinspectie velt een positief oordeel en is in het bijzonder te spreken over het stelsel van kwaliteitszorg, dat als goed beoordeeld wordt. 

2013 Raad van State

De Raad van State geeft SvPO er gelijk in dat scholen niet één levensbeschouwelijke richting hoeven te hebben, maar verschillende. Omdat de wet nog uitgaat van de verzuiling is dat een belangrijke uitspraak. Het zorgt ervoor dat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe scholen (Raad van State, 3-8-2013).

2013 onderwijsinspectie opnieuw positief

De onderwijsinspectie velt opnieuw een positief oordeel over de school in Kapelle en het schoolconcept van SvPO. De kwaliteitszorg is goed, evenals de bewaking van de leeropbrengsten. 

2013 nieuwe school in Hurdegaryp

Met enige vertraging vanwege bezwaarprocedures van andere schoolbesturen gaat de tweede school op initiatief van SvPO van start: het Tjalling Koopmans College® in Hurdegaryp. Ook hier verlangt de gemeente dat de school zelf in huisvesting voorziet. SvPO draagt daar aan bij. SvPO zorgt er ook voor dat er een lening komt voor de opstartkosten.

2013 geen nieuwe school in Harderwijk

De start van een school in Harderwijk gaat minder voorspoedig. De gemeente beweert dat er geen schoolgebouw beschikbaar is. Dit houdt ze net zo lang vol totdat de toestemming van de minister om de school te starten komt te vervallen.

2014 dubbeltjes worden kwartjes

De eerste examenlichting van de school in Kapelle haalt prachtige resultaten. Omroep Zeeland bericht: Dubbeltjes worden kwartjes (Omroep Zeeland 5 november 2014).

2015 nieuwe school in Geldermalsen

In Geldermalsen heeft SvPO er voor gezorgd dat er een kavel grond gekocht kan worden voor een nieuw schoolgebouw. Daarmee kan aangetoond worden dat de nieuwe school van SvPO van start kan.

2015 school in Hurdegaryp tóch toestemming voor havo

Na een bezwaarprocedure door SvPO krijgt de eerder geopende school in Hurdegaryp, het Tjalling Koopmans College®, alsnog toestemming om havo aan te bieden.

Kopie van productie2m.pdf

2015 Raad van State: geen landelijk verband passend onderwijs voor SvPO

Door de nieuwe 'Wet passend onderwijs' moeten er over het hele land regionale samenwerkingsverbanden tussen scholen opgericht worden om onderwijs voor zorgleerlingen te organiseren. Het leidt tot een kostbare bureaucratie. SvPO probeert dit te ontlopen door een eigen landelijk samenwerkingsverband op te richten. De Raad van State wijst dit af omdat er nog geen scholen voor speciaal onderwijs waren aangesloten.

2015 Explosieve stijging regelgeving vanuit onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht basis van de wettelijke vereisten. De inspectie komt echter met een nieuwe uitleg van de wet, waardoor de regelgeving waar scholen en daarmee ook docenten moeten voldoen, bijna achtmaal zo groot wordt. Het zogeheten toezichtkader van inspectie gaat van 39 pagina's naar 309 pagina's voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het gevolg is een uitdijende bureaucratie.  

Vóór de uitbreiding oordeelde inspectie bijvoorbeeld of de leerlingzorg voldoende resultaat opleverde. Ná de uitbreiding eist inspectie per leerling een zorgplan dat in overleg opgesteld, verantwoord en geëvalueerd moet worden. 

Het concept van SvPO, met haar zeer geringe overhead, is hier bijzonder kwetsbaar voor.

2016 alternatieve cao voor docenten

Introductie rechtspositieregeling van SvPO als alternatief voor de cao. Docenten zijn in het schoolconcept van SvPO productiever omdat ze minder tijd aan administreren en vergaderen kwijt zijn. Daardoor kunnen de salarisschalen hoger zijn en langer doorlopen. Docenten krijgen ook de garantie dat de gemiddelde klassengrootte niet boven de 16 leerlingen uit zal komen. 

2017 alternatieve cao beter dan origineel

SvPO krijgt gelijk in een zaak die Aob tegen de school in Kapelle heeft aangespannen. De school zou de cao aan de laars lappen, maar die aantijging is onterecht. Aob haalt de beschuldiging geruisloos van haar website. Docenten stappen allemaal over van de cao naar de rechtspositieregeling van SvPO.

2017 nieuwe scholen in Amsterdam en Utrecht

Na goedkeuring van de door SvPO opgestelde aanvragen en een door SvPO geregelde lening voor de opstartkosten kunnen de scholen in Amsterdam en Utrecht de deuren openen.

In Amsterdam dreigt het nog even mis te gaan omdat de school in stadsdeel Zuid zou moeten komen. Daar wonen weinig kansarme leerlingen waarvoor het schoolconcept interessant is. Het schoolbestuur heeft daarom een voorkeur voor een andere locatie. SvPO wijst op een wetsartikel waardoor het schoolbestuur gelijk krijgt. De school komt in stadsdeel Noord. Korte tijd later wordt het betreffende wetsartikel aangepast.

2018 overwinning op uitdijende regelgeving inspectie

De uitbreiding van het onderzoekskader van inspectie leidt ertoe dat de oordelen over SvPO allengs negatiever worden. SvPO kan door de geringe overhead niet voldoen aan de nieuwe bureaucratische eisen van inspectie. Zou ze dat wel doen, dan zijn de extra onderwijstijd en de kleine klassen niet meer betaalbaar, waardoor de resultaten voor leerlingen zouden achterblijven. SvPO krijgt echter in een bezwaarprocedure en later ook van de rechter in kort geding gelijk.

De Haagse rechtbank tikt inspectie op de vingers dat ze de wet te streng uitlegt.

2018 nieuwe onderwijssoftware

SvPO stelt software ter beschikking aan scholen voor zowel de electronische leeromgeving als voor de administratie (vergelijkbaar met Magister/SomToday). De software is in 2018 uitgebracht op een modern online platform. Tegelijk zijn er veel uitbreidingen gerealiseerd op verzoek van docenten, ouders en leerlingen. 

2019 nieuwe scholen van start in Deventer, Hoorn en Hengelo

Het ministerie heeft de aanvragen voor nieuwe scholen in Deventer, Hoorn en Hengelo gehonoreerd. De start loopt jaren vertraging op doordat de gemeenten stellen dat ze geen schoolgebouw ter beschikking kunnen stellen. 

Doordat SvPO opties heeft genomen op gebouwen kunnen de scholen bewijzen dat ze huisvesting hebben en mogen ze van start. In Deventer is het een voormalig kerk, in Hoorn het oude schoolgebouw voor missionarissen. De scholen krijgen de gebouwen in erfpacht.

Deventer: school in kerk en pastorie

Hoorn: school in missiehuis

2020 tien jaar SvPO-scholen

Het 10-jarig jubileum wordt gevierd met fraaie resultaten: leerlingen komen massaal boven hun basisschooladvies uit. De zogeheten opstroom ligt ruim boven de 30%, waar het landelijk gemiddelde op 4% zit.

2020 SvPO haalt gelijk van rechter over onderwijs op afstand

Op SvPO-scholen mogen leerlingen die extra vakken willen volgen dat op afstand doen. Dat is een uitkomst als een extra vak niet in het rooster past. De onderwijsinspectie wilde dit niet toestaan, maar de rechter geeft haar ongelijk. Dat is maar goed ook, aangezien kort na deze uitspraak vanwege de uitbraak van corona alle scholen in het land moeten sluiten en er alleen nog maar onderwijs op afstand gegeven kan worden.

2020 toch de leerling centraal?

De meeste scholen stellen de leerling centraal. Door alle aandacht voor individuele leerroutes en begeleiding, moeten docenten dan hun aandacht dan spreiden, waardoor per saldo iedere individuele leerling slechter af is. Dat is de paradox van de individualisering. Daarom stelt SvPO de klas centraal.

Die stelling is aan een groep ouders in Utrecht en Amsterdam niet besteed en de communicatie vanuit de school laat zeer te wensen over. Het gevolg is een hoogoplopend conflict. De groep stapt naar de media, inspectie en de politiek. Enkele ouders stappen zelfs naar de rechter. Die wijst de eisen overigens af. 

Het maakt duidelijk dat het centraal stellen van de klas veel geduldige communicatie vergt, zeker in de steden waar individualisering zich het sterkst doet gelden. Het is niet voor niets dat het conflict zich voordoet in de steden en niet op de eerdere scholen in Zeeland, Friesland of de Betuwe.  

Daarbij is er een probleem met de onderwijsinspectie, die niet naar de resultaten van het onderwijs kijkt, maar naar het proces. Het leidt tot een negatief inspectierapport over zowel de school in Utrecht als Amsterdam - pleidooien aan inspectie om naar de resultaten te kijken ten spijt (Didactief, 2 januari 2019)

2021 nieuw schoolgebouw voor scholen in Geldermalsen en Hurdegaryp

Met een ontwerp van SvPO en op bouwgrond die aan de scholen in erfpacht is gegeven is in Geldermalsen en Hurdegaryp precies hetzelfde nieuwe schoolgebouw gerealiseerd. In Geldermalsen viel het nog niet mee om de welstandscommissie te overtuigen van het ontwerp, maar uiteindelijk kwam er toch toestemming. 

Het gebouw is op maat gemaakt voor het schoolconcept van SvPO. De aula staat centraal, waar docenten en schoolleiding werken tussen de lessen door. De lokalen zijn aangepast op de kleine schaal van het onderwijs.

2021 Goede resultaten tellen niet mee vanwege corona

De SvPO-scholen halen opnieuw mooie resultaten, maar inspectie telt die wederom niet mee. Ditmaal vanwege corona. De negatieve oordelen over Utrecht en Amsterdam blijven daardoor staan.  

2022 Overdracht schoolbestuur

Na twaalf jaar nemen de oprichters van de acht scholen afscheid en dragen het bestuur over aan een door Minister Wiersma voorgedragen bestuur. De scholen worden hernoemd naar 'Persoonlijk VO'.

2023 SvPO neemt afstand van 'Persoonlijk VO'-scholen

Het door Minister Wiersma aangestelde bestuur laat weinig over van het schoolconcept van persoonlijk onderwijs. Opheffing dreigt.

Lees meer...